Polityka prywatności

Niniejsza dokument określa zasady przetwarzania danych osobowych i warunki zachowania poufności użytkowników sklepu stacjonarnego Rysa z siedzibą w Świętochłowicach (41 – 600) przy ulicy Wyzwolenia 30 oraz serwisu internetowego www.rysa.com.pl

Administratorem danych osobowych jest Tomasz Nita prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Rysa Tomasz Nita z siedzibą w 41-600 Świętochłowice ul. Wyzwolenia 30 NIP 6271623087

Dane osobowe gromadzone przez Administratora Danych za pośrednictwem sklepu internetowego są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO a także Ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1781).

§ 1
Słownik pojęć

 1. Administrator danych osobowych – podmiot, który decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych;

 2. Serwis - strona internetowa prowadzona przez Administratora Danych, dostępna pod adresem internetowym: www.rysa.com.pl;

 3. Sklep – sklep stacjonarny Rysa prowadzony przez Administratora Danych pod adresem 41 – 600 Świętochłowice, ul. Wyzwolenia 30

 4. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z Serwisu lub Sklepu.

 5. Dane osobowe – wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

§ 2
Sposób zbierania danych osobowych

Dane osobowe zbierane w Serwisie i Sklepie są przekazywane bezpośrednio przez użytkowników. Oprócz tego serwis automatycznie zapisuje w pamięci urządzenia końcowego pliki cookies i odnotowuje adres IP. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, chociaż niezbędne do dokonania zakupów w Serwisie.

§ 3
Zakres i cel zbieranych danych osobowych

 1. Zakładając konto, użytkownik powinien wskazać adres; imię i nazwisko, nr telefonu i adres. Dane będą wykorzystywane w celu weryfikacji użytkownika oraz ułatwienia procesu składania zamówień.

 2. Składając zamówienie w Serwisie, użytkownik zostanie poproszony o wskazanie: formy płatności, formy dostawy, imienia i nazwiska, adresu email, numeru telefonu, adresu do wysyłki, adresu do faktury, numeru NIP oraz nazwy firmy. Dane będą wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia zgodnie
  z Regulaminem sklepu.

 3. Przystępując do subskrypcji newslettera, użytkownik jest zobowiązany wskazać adres email, na który Administrator danych będzie kierował wiadomości typu newsletter.

 4. Dane zbierane są również automatycznie podczas wizyty na stronach serwisu tj. adres IP użytkownika. Adres jest zapisywany w dziennikach logów serwera.

 5. Pliki cookie są tworzone przez odwiedzane strony. Ułatwiają one korzystanie z internetu, zapisując informacje o przeglądaniu. Dzięki plikom cookie strony wiedzą, że jesteś zalogowany, pamiętają Twoje ustawienia i udostępniają Ci treści dotyczące danego miejsca. Pliki cookie dzielą się na dwa rodzaje:

  1. Własne pliki cookie tworzy strona, na którą wchodzisz. Jej adres znajdziesz w pasku adresu.

  2. Pliki cookie innych firm są tworzone przez inne strony. Na stronach tych znajdują się niektóre treści, np. reklamy i obrazy, które wyświetlają się na odwiedzanej stronie.

  3. Blokada tych plików nie wpłynie na funkcjonowanie serwisu.

  4. Każdy użytkownik ma prawo zadecydowania o zakresie dostępu plików cookies do swojego komputera poprzez modyfikacje ustawień przeglądarki internetowej.

§ 4
Udostępnianie danych osobowych

 1. Dane osobowe wskazane w zamówieniu jako adres dostawy mogą zostać udostępnione firmie realizującej przesyłki kurierskie lub Poczcie Polskiej
  w zależności od tego, jaką formę dostawy wskazał klient.

 2. Ponadto Serwis korzysta z dostawców, którzy przetwarzają dane osobowe wyłącznie na polecenia Administratora danych osobowych. Należą do nich m.in. dostawcy realizujący: usługi płatności, usługi księgowe, usługi hostingu, systemy do marketingu, systemy ocen sprzedaży, systemy do analizy ruchu w Sklepie Internetowym, systemy do analizy skuteczności kampanii marketingowych i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania sklepu.

 3. Administrator danych osobowych będzie się kontaktował z użytkownikami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub/i telefonicznie w sprawach związanych ze złożonymi w Serwisie zamówieniami oraz usługą konta klienta i newslettera.

§ 5
Prawa osób, których dotyczą dane osobowe przetwarzane przez Serwis

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) każdemu Użytkownikowi przysługuje:

 1. prawo do cofnięcia zgody (podstawa prawna - art. 7 ust. 3 RODO),

 2. prawo dostępu do danych oraz otrzymania ich kopii (podstawa prawna - art. 15 RODO),

 3. prawo do sprostowania danych (podstawa prawna - art. 16 RODO),

 4. prawo do bycia zapomnianym (podstawa prawna - art. 17 RODO),

 5. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 18 RODO),

 6. prawo do przenoszenia danych (podstawa prawna - art. 20 RODO),

 7. prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych (podstawa prawna - art. 21 RODO).

Serwis może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług

W celu skorzystania z powyżej wymienionych praw należy skontaktować się
z Administratorem Danych za pomocą adresu e – mail: sklep@rysa.com.pl

§ 6
Postanowienia końcowe

Administrator Danych stosuje wszystkie niezbędne narzędzia informatyczne mające na celu zabezpieczenie danych użytkowników Serwisu a także opisane w niniejszym dokumencie zasady gwarantujące zachowanie poufności użytkownikom serwisu.

Administrator Danych zapewnia, że przetwarzane dane są:

 1. przetwarzane zgodnie z prawem, 

 2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,

 3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Zmiana treści niniejszej Polityki Prywatności może nastąpić wyłącznie po uprzednim poinformowaniu Użytkowników o przewidywanych zmianach najpóźniej w terminie 2 (dwóch) tygodni przed dniem wejścia ich w życie. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian realizowane będą według wersji Polityki Prywatności, która obowiązywała w momencie składania zamówienia. W wypadku jeżeli zarejestrowany Użytkownik nie wyraża zgody na treść wprowadzanych zmian, posiada on możliwość usunięcia swojego konta ze sklepu internetowego.

Więcej informacji na temat obowiązujących przepisów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych a także możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych znajduje się pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl

Data ostatniej modyfikacji: 26.02.2020