Regulamin sklepu internetowego

§ 1

Postanowienia wstępne

Sklep internetowy Rysa Tomasz Nita, dostępny pod adresem internetowym www.rysa.com.pl, prowadzony jest przez Tomasza Nitę, prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rysa Tomasz Nita, z siedzibą w Świętochłowicach 41 – 600, przy ulicy Wyzwolenia 30, NIP 6271623087.

§ 2

Definicje

Konsument – osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Sprzedawca – Tomasza Nitę prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą Rysa Tomasz Nita z siedzibą w Świętochłowicach 41 – 600, przy ulicy Wyzwolenia 30, NIP 6271623087.

Klient – każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.

Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.

Sklep – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.rysa.com.pl.

Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu.

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.

Konto – konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.

Formularz rejestracji – formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.

Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.

Produkt – dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też – stosowanie do cech Produktu – umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.

§ 3

Kontakt ze Sklepem

Adres Sprzedawcy: Świętochłowice 41 – 600, ul. Wyzwolenia 30
Adres e-mail Sprzedawcy: kontakt@rysa.com.pl
Nr telefonu Sprzedawcy: +48 605 875 200

Klient może kontaktować się ze Sklepem za pomocą adresu e-mail: kontakt@rysa.com.pl lub numeru telefonu: +48 605 875 200.

§ 4

Zakładanie Konta w Sklepie

Aby założyć Konto w Sklepie, Klient powinien zarejestrować się podając swoje dane w Formularzu rejestracji. Rejestracja jest bezpłatna.

W trakcie rejestracji Klient ustala indywidualne hasło. Hasło powinno być trzymane w tajemnicy i nie udostępniane osobom trzecim.

Klient ma możliwość usunięcia Konta w Sklepie, poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adres podany w § 3.

§ 5

Zasady składania Zamówień

Aby złożyć Zamówienie w Sklepie, Klient powinien:

 1. Zalogować się do Konta (opcjonalne).
 2. Wybrać Produkt lub Produkty, dodając je do Koszyka.
 3. Określić warunki Umowy Sprzedaży, w szczególności ilość Produktów, miejsce i sposób dostawy, oraz formę płatności.
 4. Złożyć Zamówienie, wybierając odpowiednią opcję w Koszyku.
 5. Złożenie Zamówienia jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu oraz podaniem danych niezbędnych do realizacji Zamówienia.

§ 6

Dostawa i płatność

Klient ma możliwość wyboru następujących form dostawy lub odbioru Zamówienia:

 • Odbiór osobisty.
 • Paczkomaty InPost
 • DPD Pickup
 • DHL POP

Dostępne formy płatności:

 • Przelew bankowy.
 • Płatność kartą płatniczą.
 • Płatność za pobraniem.

Szczegółowe informacje na temat dostępnych form dostawy oraz płatności znajdują się na stronie Sklepu.

§ 7

Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni od otrzymania towaru.
 2. Koszt zwrotu towaru ponosi Klient.
 3. Przedsiębiorca, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego, ma prawo odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru. Koszt zwrotu towaru ponosi przedsiębiorca.

Szczegóły dotyczące procedury odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy znajdują się na stronie Sklepu.

§ 8

Reklamacje

 1. Reklamacje dotyczące Produktów lub realizacji Umowy Sprzedaży Klient może składać:
  a. Schriftlich auf die E-Mail-Adresse kontakt@rysa.com.pl.
  b. Pisemnie na adres Sprzedawcy.
 2. Szczegółowe informacje na temat procedury reklamacyjnej oraz dane kontaktowe do Sprzedawcy znajdują się na stronie Sklepu.

§ 9

Ochrona danych osobowych i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu jest Sprzedawca.
 2. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych oraz stosowania plików cookies znajdują się w Polityce Prywatności dostępnej na stronie Sklepu.

§ 10

Odpowiedzialność

 1. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy Sprzedaży, ale w przypadkach określonych w prawie, odpowiedzialność ta może być ograniczona lub wyłączona.
 2. Klient może składać reklamacje z tytułu niezgodności Produktu z Umową Sprzedaży.

§ 11

Rozstrzyganie sporów

 1. Klienci niebędący konsumentami mają prawo do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Szczegółowe informacje na ten temat oraz dostęp do platformy internetowej rozstrzygania sporów znajdują się na stronie internetowej UOKiK (www.uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

§ 12

Zmiany w Regulaminie

 1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie. Wszystkie zmiany Regulaminu mają skuteczność od dnia ich opublikowania na stronie Sklepu.
 2. Klienci zostaną poinformowani o zmianach w Regulaminie w terminie 7 dni przed wejściem w życie zmian za pomocą wiadomości e-mail zawierającej informacje o dokonanych zmianach.
 3. Klient, który nie akceptuje dokonanych zmian, ma prawo do usunięcia Konta.

§ 13

Dyspozycje końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w tym Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Wszelkie spory powstałe na tle Umowy Sprzedaży lub korzystania ze Sklepu rozstrzygane będą przez sąd właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Przedsiębiorca, dokonujący zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością, jednak nie posiadający dla kupującego charakteru zawodowego, zachowuje prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni od otrzymania towaru, przy czym koszt zwrotu towaru ponosi przedsiębiorca.

Regulamin wchodzi w życie z dniem: 05.12.2023